Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

MR

Het doel van de Medezeggenschapsraad (MR) is dat alle belanghebbenden  van de scholen kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. Daarom bestaat de MR uit een personeelsgeleding  en een oudergeleding. In het primair onderwijs is er geen leerlingengeleding. Voor de scholen Het Talent en De Vlieger bestaat er één gezamenlijke MR.

De MR spreekt zowel voor ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet en oefent hiermee invloed uit op verschillende beleidsmatige schoolzaken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de schoolgids, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, financiële zaken, krimp of groei van de school. Het instemming- en adviesrecht is hierbij een van de belangrijkste instrumenten van de MR. 

Over algemene zaken binnen de scholen die leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers in het bijzonder treffen kunt u altijd contact opnemen met de MR.  Dit kan door het aanspreken van een van de MR leden of via mr.hettalent@stichtingproo.nl. De MR zal het onderwerp op de eerstvolgende vergadering bespreken en zorg dragen voor een terugkoppeling. Het kan daarbij voorkomen dat u wordt gevraagd uw onderwerp op de vergadering toe te lichten. U kunt de MR niet benaderen voor individuele problemen. Vanzelfsprekend zijn de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders en leerkrachten leeft.

De data, locatie en aanvangstijd van de MR vergaderingen zijn opgenomen in het jaarrooster. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Van elke vergadering wordt een notulen opgesteld die bij de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld. Vastgestelde notulen worden gepubliceerd op de website van de school. Afhankelijk van het te bespreken onderwerp, kan worden besloten dat (een deel van) een vergadering niet openbaar is. Het besproken onderwerp wordt dan ook niet opgenomen in de notulen. Indien u een vergadering wilt bijwonen verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via mr.hettalent@stichtingproo.nl.

De rol, taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Zie voor meer informatie www.medezeggenschapsraden.nl